ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 76 หมู่ 3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ 045 782 977

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด

​​
 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00017
วันนี้ 00028
วานนี้ 00030
เดือนนี้ 00261
เดือนก่อน 01260
ปีนี้ 09356
ปีก่อน 08853
  • ข่าวงานเลือกตั้ง
  • ข่าวรับสมัคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ - 28 มี.ค. 2566(ดู 91) 
  แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัด ยโสธร - 28 มี.ค. 2566(ดู 103) 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ./ผ.ถ.๔/๔ - 22 ต.ค. 2564(ดู 354) 
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ.๔/๕ - 22 ต.ค. 2564(ดู 410) 
  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ ผ.ถ.๔/๕ - 22 ต.ค. 2564(ดู 389) 
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง - 7 ต.ค. 2564(ดู 369) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง - 6 ต.ค. 2564(ดู 316) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 2 พ.ย. 2566(ดู 24) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - 7 มี.ค. 2566(ดู 95) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง - 2 ก.พ. 2566(ดู 88) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - 2 ธ.ค. 2565(ดู 240) 
  องค์การบริหารส่่วนตำบลสร้างมิ่ง รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด  - 5 ส.ค. 2563(ดู 587) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 29 มิ.ย. 2563(ดู 800) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วโครงการปรับปรับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2562 - 28 มิ.ย. 2562(ดู 673) 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ - 1 ก.ย. 2566(ดู 35) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พ.ศ.2566 - 4 ส.ค. 2566(ดู 64) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ราคาประเนทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - 9 มี.ค. 2566(ดู 114) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - 28 ก.พ. 2566(ดู 97) 
  ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ อบต.สร้างมิ่ง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) - 17 ม.ค. 2566(ดู 96) 
  ประชุมแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ - 3 พ.ย. 2565(ดู 87) 
  การจัดหาผู้ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง (โดยวิธีเสนอราคา) - 18 ต.ค. 2565(ดู 183) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ หมู่ที่ ๒ บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร  - 7 ต.ค. 2565(ดู 183) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร  - 7 ต.ค. 2565(ดู 179) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตา - 7 ต.ค. 2565(ดู 173) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประกวดราคาก่อร้างก่อสร้างถนนอสลท์ติคบกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้าน ตำบลไทยเจริญหมู่ที่บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดโสธร ด้ - 21 ก.ย. 2565(ดู 208) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา  - 21 ก.ย. 2565(ดู 203) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ (Over Lay)สายทางบ้านโนนหาด - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเสิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ไม - 19 ก.ย. 2565(ดู 194) 
  ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประกวดราคาก่อร้างก่อสร้างถนนอสลท์ติคบกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้าน ตำบลไทยเจริญหมู่ที่บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดโสธ - 14 ก.ย. 2565(ดู 211) 
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (ห้องนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ที่จอดรถ สระน้ำ เต็นท์ โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  จ้างเหมาจัดทำกระทงยักษ์กลางน้ำ โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  ซื้อยางมะตอย ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-08
  ซื้อยางมะตอย ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-08

ภาพกิจกรรม

โครงการออกเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสร้างมิ่ง (ดู 88)

โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชนตำบลสร้างมิ่ง (ดู 75)

ฐานข้อมูลต่างๆ

ข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ดู 129)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิธีป้องกันโรคฝีดาดลิง (ดู 66)

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ดู 43)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนสิงหาคม 2566 : [5 ก.ย. 2566]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 : [1 ก.ย. 2566]
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ : [21 ส.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ : [21 ส.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พ.ศ.2566 : [4 ส.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายเอกลักษณ์ ศรีแสง : [21 ก.ค. 2566]
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมิถุนายน 2566 : [6 ก.ค. 2566]
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฎาคม 2566 : [4 ก.ค. 2566]
  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนพฤษภาคม 2566 : [6 มิ.ย. 2566]

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย