คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 21

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เบอร์โทร : 0852094151


นายอนันทร ธิสาเวช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เบอร์โทร : 0935631147


นายถนอม บรรหาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เบอร์โทร : 0986483596


นายสิทธิรักษ์ จำรูญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง