องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เบอร์โทร : 0852094151


นายถนอม บรรหาร
รองนายก อบต.สร้างมิ่ง
เบอร์โทร : 0986483596


นายอนันทร ธิสาเวช
รองนายก อบต.สร้างมิ่ง
เบอร์โทร : 0935631147


นายสิทธิรักษ์ จำรูญ
เลขานุการนายก อบต.สร้างมิ่ง