องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 21

โครงการออกเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสร้างมิ่ง

โครงการออกเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 31 ส.ค. 2566 (ดูู 88)

โครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชนตำบลสร้างมิ่ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สร้างมิ่ง จัดอบรมโครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชนตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 25 ส.ค. 2566 (ดูู 74)

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 93)

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 30 พ.ค. 2566 (ดูู 164)

ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางตำบลสร้างมิ่ง ประจำปี 2565

ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางตำบลสร้างมิ่ง ประจำปี 2565 วันที่ 8-9 กันยายน 2565 ... วันที่ 12 พ.ค. 2566 (ดูู 48)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 27 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191... วันที่ 1 พ.ค. 2566 (ดูู 80)

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร... วันที่ 27 เม.ย. 2566 (ดูู 44)

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566... วันที่ 18 เม.ย. 2566 (ดูู 94)

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ. 2566 วันที่ 13 เมษาพ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 79)

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านสร้างมิ่ง - หนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร... วันที่ 21 มี.ค. 2566 (ดูู 79)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกพื้น..... วันที่ 14 มี.ค. 2566 (ดูู 40)

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2566

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566  วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานตลาดบ้านหนองเชียงโท ... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 75)

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ภายใต้กิจกรรม "การบริหารจัดการด้านสิ่งปฏิกูล" ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ณ เทศบาลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร... วันที่ 2 ก.พ. 2566 (ดูู 47)

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีสองโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วันที่ 14 เดือนมกราคมพศ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 34)

โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลโรค ห่างไกลจากยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการวัยรุ่น วัยใส  ห่างไกลโรค ห่างไกลจากยาเสพติด วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 ... วันที่ 20 ก.ย. 2565 (ดูู 39)

โครงการส่งเสริมอาชีพ(การสานตะกร้าจากไม้ไผ่) ประจำปี พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมอาชีพ (การสานตะกร้าจากไม้ไผ่) วันที่17-19 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ตลาดชุมชนบ้านโนนชาด หมู่ที่3... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 164)

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565  โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และทำความสะอาดหมู่บ้าน โดยมี ผู้นำชุมชน อสม.นักเรียน คณะครู โรงเรียนบ้านโนนหาด และเจ้าหน้..... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 37)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ เขตป่าไม้ชุมชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 80)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ณ ป่าเทพนิมิตธรรมาราม บ้านโนนชาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี กิจกรรมตัก..... วันที่ 22 ก.ค. 2565 (ดูู 166)

กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม และถวายเทียนพรรษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น  นายวีรพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล นายก อบต.สร้างมิ่ง ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร ส.อบต.สร้างมิ่ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและชาวบ้านคึมยาว ได้เข้าร่วม"กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม และถวายเทียนพรรษา 2565"ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน ต้นเงิน ณ วัดบ้านคึมยาว... วันที่ 11 ก.ค. 2565 (ดูู 31)