องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ


ออนไลน์ : 8

ห้วยหินลาด หรือแก่งสะพือ 2

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของหมู่บ้านโนนหาด หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร เป็นที่ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำล้นจากอ่างเก็บน้ำไหลลงสู่ด้านล่าง ซึ่งเป็นลานหินที่ลาดเอียงทำให้น้ำกระจายสวยงามเหมือนดังสายน้ำตก และลงไปเล่นได้ ส่วนด้านล่างอ่างเก็บน้ำจะเป็นบริเวณที่กำลังปรับปรุงเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคและในการจับสัตว์น้ำจืดด้วย


View : 408