องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization


ออนไลน์ : 9

วันที่ โหลด
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   12 มี.ค. 2563 245
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   8 มี.ค. 2562 250
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 มี.ค. 2562 240