องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แจ้งประชาสัมพันธ์เบอร์ติดต่อ และผู้ให้บริการรถดูดส้วม (สิ่งปฏิกูล) 5 มิ.ย. 2567 20
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดย วิธี Pevement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 75-001 สายทาง บ้านคำเตย - บ้านนาคำ - ถนนวารีราชเดช ช่วง บ้านคึมยาว หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร 20 พ.ค. 2567 28
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 14 พ.ค. 2567 33
ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเเละราคากลาง 10 เม.ย. 2567 67
กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 13 มี.ค. 2567 71
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 6 มี.ค. 2567 101
โรงเรียนบ้านกุดเสถียร เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 16 ก.พ. 2567 275
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต. สร้างมิ่ง ร่วมส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส 2 ก.พ. 2567 321
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 17 ม.ค. 2567 306
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส 3)ประจำปี 2567 16 ม.ค. 2567 295
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การชำระภาษีองค์การบริส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประจำปี 2567 16 ม.ค. 2567 274
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2567 16 ม.ค. 2567 279
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ เก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดำเนินกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 15 ธ.ค. 2566 279
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ 1 ก.ย. 2566 137
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พ.ศ.2566 4 ส.ค. 2566 148
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 12 มิ.ย. 2566 4
คู่มือความรู้เรื่องยาเสพติด 8 มิ.ย. 2566 4
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่งนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เม.ย. 2566 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ราคาประเนทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 9 มี.ค. 2566 161
ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่งนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 7 มี.ค. 2566 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 28 ก.พ. 2566 152
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่งนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2 ก.พ. 2566 8
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ อบต.สร้างมิ่ง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 17 ม.ค. 2566 158
ประชุมแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ 3 พ.ย. 2565 155
การจัดหาผู้ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง (โดยวิธีเสนอราคา) 18 ต.ค. 2565 279
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ 5 ต.ค. 2565 168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ 7 บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดโสธร ด้วยวิธี 21 ก.ย. 2565 204
วิธีรับมือยาเสพติด 7 มิ.ย. 2565 153
7 เรื่องน่ารู้... กับโรคพิษสุนัขบ้า 12 พ.ค. 2565 267
ป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด 7 เม.ย. 2565 273