กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวนวลละออง คุณสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 045 782 977 ต่อ 13


นางอัมรา นามแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวเพชรรัตน์ สิ่งสิน
เจ้่าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล มุ่งหมาย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวเสาวนีย์ สุกาวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาววิภาฎา พิมพ์ภาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี