องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางทิพวรรณ สระบัว
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 045 782 977 ต่อ 13


ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายอาทิตย์ ทานะปัทม์
เจ้าพนักงานพัสดุ


ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวเสาวนีย์ สุกาวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวอภิญญา โคตสมบัติ
ู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววรรณิดา สระบัว
ธุรการกองคลัง