องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 20

หัวข้อ :: กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


นางมณเฑียร แสงศรี
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ


นายเอกพงศ์ พรหมทา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นายวิรัตน์ สร้อยแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางสาวชุติกาญจน์ โฮงทอง
คนงานทั่วไป