องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุพรรณี เรืองริวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 045 782 977 ต่อ 11


นางสุมาลี เสาประธาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพรรณณี ไชยสัจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมคิด ใหมคำ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวพรทิพย์ ชมภูพาส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายนำพล นนทะพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางศรีสุวรรณ กาลจักร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวมุศิตา สีมาเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสุดาภา วงค์ธนาชัย
คนงานทั่วไป


นางสาวพิมพร เดชพร
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย คมกล้า
พนักงานขับรถ


นายวุฒิไกร วรนุช
คนงานทั่วไป


นางสาวพัชราภรณ์ ธิกร
คนงานทั่วไป