สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวเบญจมาศ แสงใส
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุมาลี เสาประธาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพรรณณี ไชยสัจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมคิด ใหมคำ
นิติกรชำนาญการ


นางสาวพรทิพย์ ชมภูพาส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายนำพล นนทะพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางศรีสุวรรณ กาลจักร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายคำดี วิสูงเร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมุศิตา สีมาเมือง
คนงานทั่วไป


นางสุดาภา วงค์ธนาชัย
คนงานทั่วไป


นางสาวพิมพร เดชพร
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย คมกล้า
พนักงานขับรถ


นายวุฒิไกร วรนุช
คนงานทั่วไป