องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ดาวน์โหลด


ออนไลน์ : 3

รายการดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การมีส่วนรวมของผู้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายเดือน
ความพึงพอใจในการให้บริการ
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งบทดลองประจำปี
งานควบคุมภายใน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล
บันทึกการประชุมสภาฯ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประสิทธิภาพของอค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ
ระเบียบและข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามแผนการอัตรากำลัง
รายงานการกำกับติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานแแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
สรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-service
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
เอกสารเผยแพร่
เเบบเเสดงรายการคำนวนภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มคำร้อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดเก็บรายได้
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา