องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.สร้างมิ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   3 ต.ค. 2565 95
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.สร้างมิ่ง ปีงบประมาณ 2564   1 ต.ค. 2564 147
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มี่ต่อคุณภาพการใหบ้ริการของ อบต.สร้างมิ่ง ปีงบประมาณ 2563   22 ต.ค. 2563 480
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างมิ่ง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562   31 ต.ค. 2562 1798