องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายปรเมษฐ์ แสงศักดิ์สิทธารถ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายคนงค์ บุตรบุรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาวจุฑามาศ วงศ์สอน
คนงานทั่วไป


นายวุฒิไกร วรนุช
คนงานทั่วไป


นายศิรศักดิ์ เศิกศิริ
คนงานทั่วไป