องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 17

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   24 ก.พ. 2565 154
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน งานก่อสร้าง   27 ก.ย. 2564 199
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน งานขุดดินและถมดิน   27 ก.ย. 2564 229
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน รับสมัครนักเรียนก่อนวัยเรียน   27 ก.ย. 2564 215
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   27 ก.ย. 2564 195
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน เบี้ยยังชีพคนพิการ   27 ก.ย. 2564 184
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   27 ก.ย. 2564 178
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน การเก็บขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   27 ก.ย. 2564 144
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน การจัดตั้งตลาด   27 ก.ย. 2564 168
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   27 ก.ย. 2564 148
ประกาศยกเลิกเรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน กำจัดสิ่งปฏิกูล   27 ก.ย. 2564 179
คู่มือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง   10 พ.ย. 2558 269