องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

กองส่งเสริมการเกษตร


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวเบญจมาศ แสงใส
นางสาวเบญจมาศ แสงใส หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวอรทัย จันดากร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ