องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ก่อสร้าง ถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านโนนหาด - บ้านโคกกอก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นบัญชี   12 พ.ค. 2566 86
ก่อสร้าง ถนนแอสฟิลฑ์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านโคกกอก-อ่างห้วยตู๋ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกอก ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นบัญชีน   12 พ.ค. 2566 69
ก่อสร้าง ถนนแอสฟิลฑ์ติกคอนกรีต สายทาง บ้านท่าลาด-บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นบัญชี   12 พ.ค. 2566 67
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง(M๖๕๐๙๐๐๒๖๖๖๐) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   19 ก.ย. 2565 121
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง(งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) ลงวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   19 ก.ย. 2565 215
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง(M๖๕๐๙๐๐๒๕๗๘๘) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕   16 ก.ย. 2565 114
แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ (Over Lay) สายทางบ้านโนน หาด - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกหา จังหวัดย์โสธร กว้าง เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรื   7 ก.ย. 2565 120
แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment Systemา) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรม ไทย หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเชียงโท ตำลสร้างมิ่ง อำเภอ เลิงนกทา จังหวัดยโสธร   7 ก.ย. 2565 131
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕(รถยนต์ส่วนกลาง)   9 ส.ค. 2565 133
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕(รถยนต์ส่วนกลาง)   9 ส.ค. 2565 119
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   17 ก.ย. 2564 190
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.๗๕-๐๐๑ สายบ้านคำเตย-บ้านนาคำ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร   9 เม.ย. 2564 221
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโนนหาด-ห้วยหินลาด หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหาด   16 มี.ค. 2564 211