องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายแดนไชย ชายทวีป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


นายบุญสิน โคตรวิชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


นายภักดี ถาวร
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายวินิจ ไชยรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นางลำใย บรรหาร
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายปัญญา ทศรักษา
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นางลำพูล พยุงวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นางลำใย สีมาเมือง
ส.อบต. หมู่ที่ 7


นางอุไร พันธุมา
ส.อบต. หมู่ที่ 8


นายธีระศักดิ์ บุญทศ
ส.อบต. หมู่ที่ 9


นางอุไรวรรณ คุณรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 11