องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

 

เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ห่างจากอำเภอเลิงนกทา 16 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร 65 กิโลเมตร 

มีพื้นที่  53 ตารางกิโลเมตร 
ทิศเหนือ            พื้นที่ติดบ้านหนองโสน ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศใต้                พื้นที่ติดบ้านคำไผ่เหนือ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก     พื้นที่ติดบ้านสมสะอาด ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก       พื้นที่ติดบ้านเทพเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

มี  11  หมู่บ้าน  
หมู่ 1     บ้านสร้างมิ่ง
หมู่ 2     บ้านหินเหล็กไฟ
หมู่ 3     บ้านโนนชาด
หมู่ 4     บ้านหนองเชียงโท
หมู่ 5     บ้านโนนหาด
หมู่ 6     บ้านกุดเสถียร
หมู่ 7     บ้านคึมยาว
หมู่ 8     บ้านโคกกอก
หมู่ 9     บ้านท่าลาด
หมู่ 10   บ้านเหล่าอาภรณ์
หมู่ 11   บ้านแสนสำราญ
 
ประชากรในพื้นที่  6,076 คน   ชาย  3,063 คน  หญิง 3,013 คน   หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
-อาชีพ   ทำการเกษตร      85%
            ค้าขาย              10%
            อื่นๆ                  5%
 
สภาพทางสังคม
การศึกษา
                        โรงเรียนในพื้นที่                         7 แห่ง (โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง)
                        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                     1 แห่ง
 สถาบันทางศาสนา
                        วัด                    10  แห่ง
                        ที่พักสงฆ์           3  แห่ง
สาธารณสุข
                        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล             1 แห่ง 
 

 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 3211