คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 19

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงาน นักพัฒนาชุมชน อบต สร้างมิ่ง   23 ก.พ. 2565 59
คู่มือภาษี   8 ก.พ. 2565 58
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   11 ม.ค. 2565 61
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี   2 มี.ค. 2563 132