องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564   8 ต.ค. 2564 144
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   5 ต.ค. 2563 258