องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 8

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พ.ศ.๒๕๖๓   9 มี.ค. 2563 524
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   8 มี.ค. 2562 232