ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 21

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง   28 ม.ค. 2564 101