องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานแแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕   10 ก.พ. 2565 103
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม   7 เม.ย. 2564 160