องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติ    

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านของตำบลสร้างมิ่ง ได้แยกมาจากหมู่บ้านของตำบลสวาท และตำบลคำไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2526 ราษฎรอพยพมาจากบ้านโนนชาด ซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูงมีเนื้อที่น้อย หาน้ำอุปโภคบริโภคลำบาก จึงมาอพยพมาอยู่ที่บ้านสร้างมิ่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ในการขุดบ่อน้ำขุดลงบริเวณใดก็มีน้ำมากซึ่งบ่อน้ำนี้ชาวอีสานเรียกว่า "น้ำซ่าง" จึงเรียกชื่อบ้านว่าบ้านสร้างมิ่ง เป็นชื่อที่ไพเราะและเหมาะสม กำนันคนแรก คือ นายสง่า พิลาแดง   และคนปัจจุบัน คือ นายอุทัย  ศรีมาเมือง

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และบางส่วนเป็นที่ดอน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินร่วนปนหินลูกรัง

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอเลิงนกทาผ่านด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
ตามเส้นทางหลวงชนบท สวาท - หนองแสง อยู่ที่ประมาณ กิโลเมตรที่ 10 ของถนนทางหลวงชนบท ดังกล่าว หรือเข้าเส้นถนนวารีราชเดช เลิงนกทา-ยโสธร ประมาณกิโลเมตรที่ 12 ช่วงเส้นทางเข้าบ้านคึมยาว

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,ผ้าฝ้าย หมวก

 
วันที่ : 16 มีนาคม 2564   View : 704