องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561  ลงวันที่ 4 ต.ค.61
 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พนง. ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.62 ลงวันที่ 4 ตค 62
 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 1. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนชั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
 2. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
 • การพัฒนาบุคลากร
 1. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ
 1. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล แก้ไข ปี ๕๙
 3. ประกาศ ก อบต ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พศ 2559 ลว 25มค2559
 4. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
วันที่ : 7 มีนาคม 2565   View : 520