องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

องค์กรแห่งการเรียนรู้ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ ผู้ชม
วิธีป้องกันโรคฝีดาดลิง

วิธีป้องกันโรคฝีดาดลิง...

11 ก.ย. 2566 7
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่

ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่...

1 ก.ย. 2566 16
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง

การป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยแล้ง...

11 ก.พ. 2564 46
“เจ้าบ้าน” กับ “เจ้าของบ้าน” ใครมีสิทธิดีกว่า

“เจ้าบ้าน” กับ “เจ้าของบ้าน” ใครมีสิทธิดีกว่า เมื่อเปิดทะเบียนบ้าน ท.ร. ๑๔ ดูจะมีคำว่า “เจ้าบ้าน”.....

29 ก.ค. 2563 38028
โรคพิษสุนัขบ้า

ตอนนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาทมากเพื่อนๆ อย่าลืมดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดนะครับ โรคพิษสุนัขบ้า : เป็.....

16 มี.ค. 2561 363
การดำเนินการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ตามที่ได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สู.....

20 ก.พ. 2561 1692
ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ปัจจุบันสถานการณ์ของการเจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากอุบัติเ.....

6 ก.พ. 2561 316