องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย แรก

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1


บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2

 
วันที่ : 13 มิถุนายน 2566   View : 51