องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัด ยโสธร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัด ยโสธร

บบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัด ยโสธร
โดยสรุปดังนี้
๑.สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                              ๑.๑  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
                              ๑.๒  บริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลสร้างมิ่ง
                              ๑.๓  เริ่มจากถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงชนบท ยส.๓๐๐๙ (สายนาคำ-คำเตย) แยกไปบ้านโคกกอก หมู่ที่ ๘ กับแยกไปบ้านกุดเสถียร หมู่ที่ ๖ ตำบลสร้างมิ่ง สิ้นสุดที่วัดสร้างมิ่ง หมู่ที่ ๖
                              ๑.๔  เริ่มจากโรงเรียนบ้านกุดเสถียร สิ้นสุดที่หน้าวัดบ้านคึมยาว หมู่ที่ ๗ ตำบลสร้างมิ่ง  
                              ๑.๕  เริ่มจากโรงเรียนบ้านคึมยาว สิ้นสุดที่ทางแยกเชื่อมถนนบ้านกุดเสถียรไปบ้านคึมยาวกับถนนวารีราชเดช หมายเลขทางหลวง ๒๑๖๙
                              ๑.๖  บริเวณแยกทางเข้าบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสร้างมิ่ง จากถนนทางหลวงชนบท ยส.๓๐๐๙ (สายนาคำ-คำเตย) สิ้นสุดที่ซุ้มประตูทางเข้าบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสร้างมิ่ง
                              ๑.๗  ถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงชนบท ยส.๓๐๐๓ (สายสวาท-หนองแสง) กับถนนทางหลวงชนบท ยส.๓๐๐๙ (สายนาคำ-คำเตย) บริเวณหกแยกบ้านสร้างมิ่ง (ประปา)
                              ๑.๘  เริ่มจากแยกทางเข้าบ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้างมิ่ง จากถนนทางหลวงชนบท ยส.๓๐๐๓ (สายสวาท-หนองแสง) สิ้นสุดที่ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕
                    ๒.สถานที่ห้ามติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
                              ๒.๑ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ที่มิได้กำหนดไว้ตาม ๑.
                              ๒.๒ บริเวณหน้าสถานที่ราชการในเขตตำบลสร้างมิ่ง
                              ๒.๓ บริเวณปากซอย
 
 
***** ในการติดป้ายประกาศให้ติดโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง ไม่บดบังทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน หรือยานพาหนะ และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร หรือการจราจร รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชน เช่น ตอกหรือยึดแผ่นป้ายหรือ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้หรือทรัพย์สินอื่นใด

 
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : สร้างมิ่ง   วันที่ : 28 มีนาคม 2566   View : 103
ข่าวงานเลือกตั้ง
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  (ดู 336)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  (ดู 316)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  (ดู 276)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ./ผ.ถ.๔/๔  (ดู 354)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ ผ.ถ.๔/๕  (ดู 353)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  (ดู 368)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ.๔/๕  (ดู 410)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :