องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 15

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566 ( กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566 ( กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566 ( กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่แข่งขันและจัดเตรียมพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ( กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค. 2566
ซื้อวัสุดสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 2566
ซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารสองชั้นปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายทางภายในหมู่บ้านโนนหาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายทางภายในหมู่บ้านแสนสำราญ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
จ้างเวทีและเครื่องเสียง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2566
ซื้อสารส้ม และคลอรีน (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้างถนนลูกรังภายในตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 3 สาย 4,300 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน -เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2565-วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ที่จอดรถ สระน้ำ เต็นท์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำกระทงยักษ์กลางน้ำ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
จ้างซ่อมระบบเบรกรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บท 8487 ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ 7 บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้านเทพเจริญตำบลไทยเจริญหมู่ที่2บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800เมตรหนา0.04เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า7,200ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ( 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ (Over Lay) สายทางบ้านโนนหาด - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านโนนหาด หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565