ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 18

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน -เดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริมนมประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2565-วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ที่จอดรถ สระน้ำ เต็นท์ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำกระทงยักษ์กลางน้ำ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
จ้างซ่อมระบบเบรกรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บท 8487 ยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำทำเนียบผู้บริหาร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ 7 บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้านเทพเจริญตำบลไทยเจริญหมู่ที่2บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800เมตรหนา0.04เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า7,200ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นระยะเวลา 12 เดือน ( 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ (Over Lay) สายทางบ้านโนนหาด - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านโนนหาด หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 ตำลบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ตามแบบและรายการที่ อบต.สร้างมิ่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าอาภรณ์ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านเหล่าอาภรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลสร้างมิ่ง จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ตามรายละเอียดและรายการที่ อบต.สร้างมิ่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างงานซ่อมแซมคันห้วยบ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 (ห้วยผักงาม) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างขุดลอกหนองโดนบ้านเหล่าอาภรณ์ ม.10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 23 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๒หมู่ที่๕ บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๑หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกอก ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๑หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,450 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด พร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร เจาะสะดือ 10 เมตร บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 42.50 เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 1.5 แรงม้า 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกอก ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนชาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร เจาะสะดือ 10 เมตร บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 42.50 เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด 1.5 แรงม้า 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565