องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 16

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (ห้องนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ที่จอดรถ สระน้ำ เต็นท์ โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำกระทงยักษ์กลางน้ำ โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
ซื้อยางมะตอย ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อยางมะตอย ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อยางมะตอย ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อยางมะตอย ชนิดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
ซื้อดอกเจาะคอนกรีต (ดอกคอริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
จ้างซ่อม เครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้อสารส้ม และ คลอรีน ( กิจการประปา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 4586 ยโสธร (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน 11 จุด ( งานป้องกัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2566
เช่า เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.สร้างมิ่ง ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างงานซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองเชียงโท บ้านแสนสำราญ บ้านท่าลาดและงานท่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลสร้างมิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หม่ที่ 10 บ้านเหล่าอาภรณ์ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำดิบระบบประปาบ้านโนนชาด ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อชุดทดสอบสำหรับโครงการสุขาภิบาลอาหารในชุมชนตำบลสร้างมิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสร้างมิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านโนนชาด หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2566
ซื้อเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนรู้(หนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างมิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ส.ค. 2566
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคึมยาว ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้าน กุดเสถียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2566