องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๖  รายละเอียดโดยสรุป 
          ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดสถานที่สำหรับ ปิดประกาศ ณ หน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
          ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ ดังนี้
                    ๒.๑ ขนาดของประกาศที่จะปิดได้ กำหนดเป็นแนวตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน                    ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความสูงไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร
                    ๒.๒ วิธีการปิดประกาศ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ปิดประกาศของตนตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ปิดประกาศได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอื่น
                    ๒.๓ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่ประสงค์จะปิดประกาศ ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศต่อหัวหน้าหน่วยงานได้ที่ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ตั้งแต่วันที่  ๒๓  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
                    ๒.๔ หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
 
เปิดไฟล์
โพสโดย : สร้างมิ่ง   วันที่ : 28 มีนาคม 2566   View : 91
ข่าวงานเลือกตั้ง
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  (ดู 336)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  (ดู 314)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  (ดู 276)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ./ผ.ถ.๔/๔  (ดู 354)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ ผ.ถ.๔/๕  (ดู 353)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  (ดู 368)
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง แบบ สถ.๔/๕  (ดู 410)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :