Get Adobe Flash player

นายก อบต.สร้างมิ่ง

นายวีระพงษ์   ทาระขจัด

ราคาน้ำมันวันนี้

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์

           เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558  อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับ
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนปรองดองสมานฉันท์  ณ วัดสว่างวังไฮ  ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร   โดย นายพิจิตร  บุญทัน  นายอำเภอเลิงนกทา  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในงาน
ได้จัดให้มีการบริการของส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกับสถาบันการศึกษา  ออกให้บริการความรู้
ให้คำปรึกษา รวมไปถึงกิจกรรมประกวดร้องเพลงและจับสลากแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงาน

  

  

  

  

โครงการส่งเสริมการปลูกป่า

           เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 57  อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่า
     อันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ฯ
 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 
โดย นายพิจิตร  บุญทัน  
    นายอำเภอเลิงนกทา  เป็นประธานในพิธี  ได้ร่วมปลูกป่ากับคณะผู้บริหาร อบต.สร้างมิ่ง

    ณ บริเวณโรงเรียนบ้านคึมยาว  ตำบลสร้างมิ่ง

      
      
        
     

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวประกาศสอบงานราชการ

ปลัด อบต.สร้างมิ่ง

นายสุนา     นามษร

เวลาขณะนี้

พยากรณ์อากาศ