ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์.....องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง..   อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 

 

นายก อบต.

นาย วีระพงษ์ ทาระขจัด

 

สภาพทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านทรัพยากร
ด้านประขากร

 

 

   

   

 

 

 

.

 

 

 

 

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน

     

                                              
 
                                                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

          เรื่อง  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารในโรงเรียนบ้านกุดเสถียรตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา 
                  จังหวัดยโสธร

                                                     *******************************

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ดังนี้

        1.  ซ่อมแซมอาคารในโรงเรียนบ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีป้ายโครงการจำนวน
1 ป้าย ตามแบบหรือรายการของ อบต. สร้างมิ่งกำหนด เป็นเงิน 196,900.- บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน ขายเอกสารราคาชุดละ 400 บาท  กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

        1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้าเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างโดยเป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000  บาท
( หนึ่งแสนบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

       2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

       3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

       4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลสร้างมิ่ง ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่ 15  สิงหาคม2557 เวลา 13.00 น. ณ สถานที่
ก่อสร้าง ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงถือว่าทราบเงื่อนไขจะยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างสิทธิใด ๆ กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา 
    
    ในระหว่างวันที่   28  กรกฎาคม –  13  สิงหาคม  2557  ในวันและเวลาราชการรายละเอียด    ดังนี้
-   วันที่  27  กรกฎาคม –  8  สิงหาคม  2557  ณ ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 
-   วันที่   13 สิงหาคม 2557  เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างอำเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร

         กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่  14  สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เมื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโดยพลัน

         กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   14  สิงหาคม2557  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างอำเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร  ตั้งแต่เวลา   10.00  น .   เป็นต้นไป   จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาดังต่อไปนี้

         1.  ซ่อมแซมอาคารในโรงเรียนบ้านกุดเสถียร  ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  กำหนดขายเอกสารสอบ
ราคาชุดละ  400  บาท  (สี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรระหว่างวันที่ 28  กรกฎาคม  - 8  สิงหาคม  2557หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข  0-4578-2977ในวันและเวลาราชการ

                                                                           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                               ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2557

                                                                          (ลงชื่อ)      วีระพงษ์     ทาระขจัด
                                                                                    (นายวีระพงษ์     ทาระขจัด)
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรร้างมิ่ง

 

                                              
 
                                                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

                     เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
                             และสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินบ้านคึมยาว  ตำบลสร้างมิ่ง 
                             อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

                                                       *******************************

                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง   อำเภอเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ดังนี้

          1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
ขนาดกว้าง  39.00  เมตร  ยาว  45.00 เมตร  สูง  2.00 เมตร  พร้อมงานบดอัดแน่น  มีป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบ
หรือรายการของ อบต. สร้างมิ่งกำหนด เป็นเงิน  260,000.-  บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  กำหนดแล้วเสร็จ
ไม่เกิน  30  วัน  ขายเอกสารราคาชุดละ 500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60  วัน

          2.  ปรับปรุงระบบประปาผิวดินบ้านคึมยาว  ม.7 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  ถังตกตะกอนกว้าง 
1.5  เมตร  ยาว 4.30  เมตร สูง  3.5  เมตร  และระบบผสมสารส้มกว้าง  2.00  เมตร  ยาว 6.00  เมตร  พร้อมอุปกรณ์  มีป้าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบหรือรายการของ อบต. สร้างมิ่งกำหนด เป็นเงิน  135,000.-  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน ขายเอกสารราคาชุดละ 300  บาท (สามร้อยบาทถ้วน) กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
60  วัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

          1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้าเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างโดยเป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า....…….-…...……  บาท
(…...……-…...…….) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

          2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
สร้างมิ่ง ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคา
จ้างครั้งนี้

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม   ในวันที่ 22 สิงหาคม2557 เวลา 13.00 น. ณ  สถานที่ก่อสร้าง
ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงถือว่าทราบเงื่อนไขจะยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างสิทธิใด ๆ กับองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้
กำหนดขายเอกสารสอบราคา  ระหว่างวันที่   4  สิงหาคม –  19  สิงหาคม  2557  ในวันและเวลาราชการณ ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 

         กำหนดยื่นซองสอบราคา      ในระหว่างวันที่   4สิงหาคม–20  สิงหาคม  2557  ในวันและเวลาราชการรายละเอียดดังนี้

         -   วันที่  4สิงหาคม–19  สิงหาคม  2557    ณ  ส่วนการคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 
         -   วันที่   20 สิงหาคม 2557  เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างอำเภอเลิงนกทา  
              จังหวัดยโสธร

        กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่  21สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เมื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกโดยพลัน

        กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่   21  สิงหาคม2557  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างอำเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร  ตั้งแต่เวลา   10.00  น .   เป็นต้นไป   จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาดังต่อไปนี้

      1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ  500 บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

      2.ระบบประปาผิวดินบ้านคึมยาว  ม.7 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ 
300บาท  (สามร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม  - 19  สิงหาคม  2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4578-2977
ในวันและเวลาราชการ

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่   4    เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  2557

                                                                                  (ลงชื่อ)         วีระพงษ์    ทาระขจัด
                                                                                              ( นายวีระพงษ์    ทาระขจัด )
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรร้างมิ่ง

       

 

โครงการส่งเสริมการปลูกป่า อันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ฯ

         เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 57  อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกป่า อันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ฯ
    เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557
    โดย นายพิจิตร  บุญทัน  นายอำเภอเลิงนกทา  เป็นประธานในพิธี  ได้ร่วมปลูกป่ากับคณะผู้บริหาร อบต.สร้างมิ่ง
    ณ บริเวณโรงเรียนบ้านคึมยาว  ตำบลสร้างมิ่ง


โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพของราษฎร

          เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 57  อบต.สร้างมิ่ง  ได้จัดโครงการฯ ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว และได้แจกจ่าย
     พันธุ์ปลาให้กับราษฎรเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง

ประชุมสภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2557

          เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2557  อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2557

กิจกรรมประเพณีบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2557


          เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557  คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วตำบลและพนักงานจ้าง อบต.สร้างมิ่ง     ได้ร่วมทำบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 และถวายเทียนพรรษาพร้อมถวายปัจจัย ให้กับวัดใน
     ตำบลสร้างมิ่ง

กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 57

          เมื่อวันที่ 1 - 2 พ.ค. 2557  อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจำปี 2557  
     ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ ต.สร้างมิ่ง

   


ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซียน
      “ประชาคมอาเซียน”เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถ
การแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน

วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้
   1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
   2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
   3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
   4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
   5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต
   6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

    รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน
ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงาน
ร่วมกัน เพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน


     สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
     สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า
     สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
     สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


.
 
Google
Search WWW Search truehits.net
       

 

ปลัด อบต.

นาย สุนา นามษร

 

 

 

 

กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม

 

 

ู่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง   อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  35120

ติดต่อเว็บมาเตอร์ - FC_1

โทรศัพท์ 045 782 977  โทรสาร 045 782 987