เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ วันที่ โหลด
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2563   19 ส.ค. 63 7
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2563   8 ก.ค. 63 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓   22 มิ.ย. 63 18
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 63 24
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2563   5 พ.ค. 63 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓   1 พ.ค. 63 26
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2563   10 เม.ย. 63 45
รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562   30 มี.ค. 63 34
วารสารรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2562   19 มี.ค. 63 37
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมรดก   19 มี.ค. 63 38
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พ.ศ.๒๕๖๓   9 มี.ค. 63 34
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563   4 มี.ค. 63 55
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง(พ.ศ. 2562 – 2564)   2 มี.ค. 63 46
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2563   4 ก.พ. 63 49
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2562   3 ม.ค. 63 41
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2562   4 ธ.ค. 62 42
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม 2562   4 พ.ย. 62 51
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างมิ่ง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2562   31 ต.ค. 62 229