กองคลัง

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางอริยาภรณ์ หงษ์ศิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเพชรรัตน์ สิ่งสิน
เจ้่าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางเสาวลีย์ บำรุง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวเสาวนีย์ สุกาวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาววิภาฎา พิมพ์ภาค
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี