ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
7 เรื่องน่ารู้... กับโรคพิษสุนัขบ้า 12 พ.ค. 65 22
ป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด 7 เม.ย. 65 27
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า 10 มี.ค. 65 15
ขอเชิญร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT 2 มี.ค. 65 60
รับโอน(ย้าย)แพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบต.สร้างมิ่ง 11 ก.พ. 65 16
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 31 ม.ค. 65 75
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๔ 12 ต.ค. 64 121
การจัดหาผู้ให้บริการจำกัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม) ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง (โดยวิธีเสนอราคา) 6 ต.ค. 64 166
ประกาศใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งว่าด้วยการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พ.ศ.2564 17 ก.ย. 64 246
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 2 ส.ค. 64 0
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 22 ก.ค. 64 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่า การกำหนดประโยชน์ตอบแทนค่าตอบแทนขั้นต่ำ และหลักเกณฑ์การให้เช่าช่วงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ลงวันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 16 ก.ค. 64 251
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 4 มิ.ย. 64 0
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 25 พ.ค. 64 1
ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2564 21 พ.ค. 64 263
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง (กักตัว) 18 พ.ค. 64 225
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง(กักตัว) 17 พ.ค. 64 199
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 11 พ.ค. 64 1746
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 30 เม.ย. 64 211
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 26 เม.ย. 64 194
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 26 เม.ย. 64 198
ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ อบต.สร้างมิ่ง 15 มี.ค. 64 195
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง ตลาด พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 24 ก.พ. 64 190
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 2564 28 ม.ค. 64 442
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 26 ม.ค. 64 221
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สภา อบต.สร้างมิ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 25 ม.ค. 64 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง 22 ม.ค. 64 227
กองการศึกษาฯ อบต.สร้างมิ่ง จัดประชุมผู้สูงอายุ หมู่ 5บ้านโนนหาด 4 ธ.ค. 63 206
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2565 3 พ.ย. 63 252
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกำจัดขยะ 5 ต.ค. 63 161