กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


นางมณเฑียร แสงศรี
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายวิรัตน์ สร้อยแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข