กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ :: กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม


นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายวิรัตน์ สร้อยแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข