คณะผู้บริหาร

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมร ทาระขจัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบัวพัน ปัสสาพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางกฤษณา ทาระขจัด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล