คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 0852094151
เบอร์โทร : 0852094151


นายสมร ทาระขจัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0826988685


นายสิทธิรักษ์ จำรูญ
องนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0872594119


นายประมวล พันทะบุตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0880472679