คณะผู้บริหาร

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 0852094151


นายสมร ทาระขจัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบัวพัน ปัสสาพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสิทธิรักษ์ จำรูญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล