สำนักงานปลัด

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสุมาลี เสาประธาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุมาลี เสาประธาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพรรณณี ไชยสัจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมคิด ใหมคำ
นิติกรชำนาญการ


สิบเอกรัฐวิทย์ พรรณสมัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายคำดี วิสูงเร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสุดาภา วงค์ธนาชัย
คนงานทั่วไป


นางสาวมุศิตา สีมาเมือง
คนงานทั่วไป


นายชินกร ทาระขจัด
คนงานทั่วไป


นางสาวพิมพร เดชพร
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย คมกล้า
พนักงานขับรถ


นายวุฒิไกร วรนุช
คนงานทั่วไป