สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นางสาวเบญจมาศ แสงใส
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุมาลี เสาประธาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพรรณณี ไชยสัจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมคิด ใหมคำ
นิติกรชำนาญการ


สิบเอกรัฐวิทย์ พรรณสมัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายคำดี วิสูงเร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสุดาภา วงค์ธนาชัย
คนงานทั่วไป


นางสาวมุศิตา สีมาเมือง
คนงานทั่วไป


นางสาวพิมพร เดชพร
คนงานทั่วไป


นายศุภชัย คมกล้า
พนักงานขับรถ


นายวุฒิไกร วรนุช
คนงานทั่วไป