สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายกลอน ทุมมา
ประธานสภา อบต.


นายณฤทธิ์ คูพรรคสกุล
รองประธานสภา อบต.


นายสุนา นามษร
เลขานุการสภา อบต.


นายภักดี ถาวร
ส.อบต. หมู่ 1


นายบัณฑิต ศรีอุบล
ส.อบต. หมู่ 2


นางเกษราภรณ์ ทาระขจัด
ส.อบต. หมู่ 3


นางลำใย บรรหาร
ส.อบต. หมู่ 3


นางสงวน สระบัว
ส.อบต. หมู่ 4


นายไชยา ปัสสาพันธ์
ส.อบต. หมู่ 4


นายแดนไชย ชายทวีป
ส.อบต. หมู่ 6


นายสมยศ ชมสาร
ส.อบต. หมู่ 6


นางสาวจินตนา แสงแก้ว
ส.อบต. หมู่ 7


นางสาวนัยนา ทางาม
ส.อบต. หมู่ 7


นางสำราญ นิยมพงษ์
ส.อบต. หมู่ 8


นางอุไร พันธุมา
ส.อบต. หมู่ 8


นายทันสมัย ศรีมาเมือง
ส.อบต. หมู่ 9


นายธีระศักดิ์ บุญทศ
ส.อบต. หมู่ 9


นายบุญสิน โคตรวิชา
ส.อบต. หมู่ 10


นางอุไรวรรณ คุณรักษ์
ส.อบต. หมู่ 11


นายโอริตร จิตตนนท์
ส.อบต. หมู่ 11