หัวหน้าส่วนราชการ

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุนา นามษร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


นางมณเฑียร แสงศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


นางสาวเบญจมาศ แสงใส
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางอริยาภรณ์ หงษ์ศิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.อันนภา แสงศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายปรเมษฐ์ แสงศักดิ์สิทธารถ
ผู้อำนวยการกองช่าง