หัวหน้าส่วนราชการ

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุนา นามษร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


นางสุมาลี เสาประธาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


นางอริยาภรณ์ หงษ์ศิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธนกฤต ไชยศรีษะ
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.อันนภา แสงศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสุมาลี เสาประธาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร