หัวหน้าส่วนราชการ

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุนา นามษร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


นายชาญวิทย์ จันทร์สุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง


นายธีรวัฒน์ พรามสุข
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางอริยาภรณ์ หงษ์ศิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายธนกฤต ไชยศรีษะ
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.อันนภา แสงศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ