หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุนา นามษร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เบอร์โทร : 0856822095


นางมณเฑียร แสงศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
เบอร์โทร : 045 782 977 ต่อ 17


นางอริยาภรณ์ หงษ์ศิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 045 782 977 ต่อ 13


นางสาวเบญจมาศ แสงใส
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 045 782 977 ต่อ 11


น.ส.อันนภา แสงศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 045 782 977 ต่อ 14


นายปรเมษฐ์ แสงศักดิ์สิทธารถ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 045 782 977 ต่อ 12