มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   12 มี.ค. 63 68
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   8 มี.ค. 62 76
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   1 มี.ค. 62 72