อัลบั้มภาพ

แจกจ่ายหน้ากาก ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวีระพงษ์ ทมมาบุญมีตระกูล นายก อบต.สร้าง นายสุนา นามษร ปลัด อบต.สร้างมิ่ง และเจ้าหน้าที่ อบต.สร้างมิ่ง ได้แจกจ่ายหน้ากาก ครั้งที่ ๑ ให้พี่น้องประชาชนในตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 23 มี.ค. 63 (ดูู 17)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โดยมีผู..... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 40)

โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดงานโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... วันที่ 20 ก.พ. 63 (ดูู 66)

“ปันความรู้เกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเพื่อฐานรากที่ยั่งยืน”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ “ปันความรู้เกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเพื่อฐานรากที่ยั่งยืน” ในหัวข้อ “สร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เพื่อใช้กับระบบสูบน้ำบาดาล เกษตรอินทรีย์ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง”  ณ ศูนย์เรียนรู้สู่เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ..... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 37)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจำปี 2563  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี ... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 44)

งานบุญคูณลาน ประจำปี 2563

อบต.สร้างมิ่ง ร่วมกับ อำเภอเลิงนกทาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร ได้งานบุญคูณลาน ประจำปี 2563 ได้จัดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2563  ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา  ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ... วันที่ 4 ก.พ. 63 (ดูู 52)

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการ อบต.สร้างมิ่ง ... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 57)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อบต.สร้างมิ่งจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ.ห้องประชุมอบต.สร้างมิ่ง โดยมีนายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล นายกอบต.สร้างมิ่งเป็นประธาน... วันที่ 24 ธ.ค. 62 (ดูู 49)