อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดงานโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ตลาดบ้านหนองเชียงโท หมู่ที่ ๔ โดยมีการบริการประชาชนนอกที่ตั้งสำนักงาน เช่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของ อบต.สร้างมิ่ง ..... วันที่ 23 ก.พ. 65 (ดูู 145)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๔” ณ อาคารเอนกประสงค์ ตลาดบ้านหนองเชียงโท หมู่ที่ ๔ ตำบลสร้างมิ่ง โดยมีอดุลย์ วันดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช...... วันที่ 7 ก.ค. 64 (ดูู 170)

มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่กักตัวในสถานการณ์โควิด ในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:00 น อบต. สร้างมิ่ง นำโดย นายวีรพงศ์ ทุมมาบุญมีตระกูล นายก อบต.สร้างมิ่ง มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่กักตัวในสถานการณ์โควิด ในพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 6 ก.ค. 64 (ดูู 169)

ออกบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 อบต.สร้างมิ่ง ร่วมกับ รพ.สต.สร้างมิ่งและรพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ออกบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ณ.หอประชุมโรงเรียนสร้างมิ่งมิตรภาพที่191... วันที่ 9 มิ.ย. 64 (ดูู 288)

กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงป้องกันการทุจริต สร้างความโปร่งใสในองค์กร"

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง นายวีระพงษ์  ทุมมาบุญมีตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งต่อที่ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตำบลสร้างมิ่ง ประจำเดือนเม..... วันที่ 30 เม.ย. 64 (ดูู 219)

โครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่ิอวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการ "อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วัดป่าดอนฮีขันติธรรม เพื่อให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลการทุจริต... วันที่ 22 ก.ย. 63 (ดูู 173)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่สาธารณประโยชน์หัวยหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร... วันที่ 19 มิ.ย. 63 (ดูู 333)

อบต.สร้างมิ่ง จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ณ อาคารที่ทำการ

อบต.สร้างมิ่ง จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ณ อาคารที่ทำการ... วันที่ 5 มิ.ย. 63 (ดูู 294)

แจกจ่ายหน้ากาก ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวีระพงษ์ ทมมาบุญมีตระกูล นายก อบต.สร้าง นายสุนา นามษร ปลัด อบต.สร้างมิ่ง และเจ้าหน้าที่ อบต.สร้างมิ่ง ได้แจกจ่ายหน้ากาก ครั้งที่ ๑ ให้พี่น้องประชาชนในตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 23 มี.ค. 63 (ดูู 265)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โดยมีผู..... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 409)

โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดงานโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... วันที่ 20 ก.พ. 63 (ดูู 431)

“ปันความรู้เกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเพื่อฐานรากที่ยั่งยืน”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ “ปันความรู้เกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเพื่อฐานรากที่ยั่งยืน” ในหัวข้อ “สร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เพื่อใช้กับระบบสูบน้ำบาดาล เกษตรอินทรีย์ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง”  ณ ศูนย์เรียนรู้สู่เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ..... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 279)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจำปี 2563  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี ... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 297)

งานบุญคูณลาน ประจำปี 2563

อบต.สร้างมิ่ง ร่วมกับ อำเภอเลิงนกทาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร ได้งานบุญคูณลาน ประจำปี 2563 ได้จัดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2563  ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา  ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ... วันที่ 4 ก.พ. 63 (ดูู 316)

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการ อบต.สร้างมิ่ง ... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 301)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อบต.สร้างมิ่งจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ.ห้องประชุมอบต.สร้างมิ่ง โดยมีนายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล นายกอบต.สร้างมิ่งเป็นประธาน... วันที่ 24 ธ.ค. 62 (ดูู 272)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 อบต.สร้างมิ่งร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านตำบลสร้างมิ่ง และคณะครู นักเรียน ในสังกัดโรงเรียนบ้านกุดเสถียร ร่วมสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทำกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านกุดเสถียร... วันที่ 25 ก.ย. 62 (ดูู 225)

โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒... วันที่ 25 ก.ย. 62 (ดูู 194)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2562

งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม“โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2562” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โดยมี นายนิวัติ เน..... วันที่ 30 ส.ค. 62 (ดูู 189)

โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนักในสถาบันหลักของชาติ อันประกอบไปด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติ จึงได้จัดทำ โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้มีการรวมแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ทุกวันทำการวันจันทร์ ณ ที่ทำการองค์การบริหา..... วันที่ 19 ส.ค. 62 (ดูู 640)