อัลบั้มภาพ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่สาธารณประโยชน์หัวยหินลาด หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร... วันที่ 19 มิ.ย. 63 (ดูู 136)

อบต.สร้างมิ่ง จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ณ อาคารที่ทำการ

อบต.สร้างมิ่ง จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ ณ อาคารที่ทำการ... วันที่ 5 มิ.ย. 63 (ดูู 93)

แจกจ่ายหน้ากาก ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวีระพงษ์ ทมมาบุญมีตระกูล นายก อบต.สร้าง นายสุนา นามษร ปลัด อบต.สร้างมิ่ง และเจ้าหน้าที่ อบต.สร้างมิ่ง ได้แจกจ่ายหน้ากาก ครั้งที่ ๑ ให้พี่น้องประชาชนในตำบลสร้างมิ่ง... วันที่ 23 มี.ค. 63 (ดูู 92)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โดยมีผู..... วันที่ 27 ก.พ. 63 (ดูู 145)

โครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดงานโครงการ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์... วันที่ 20 ก.พ. 63 (ดูู 198)

“ปันความรู้เกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเพื่อฐานรากที่ยั่งยืน”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ “ปันความรู้เกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนเพื่อฐานรากที่ยั่งยืน” ในหัวข้อ “สร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เพื่อใช้กับระบบสูบน้ำบาดาล เกษตรอินทรีย์ สมาร์ทฟาร์มมิ่ง”  ณ ศูนย์เรียนรู้สู่เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ..... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 119)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประจำปี 2563  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี ... วันที่ 7 ก.พ. 63 (ดูู 109)

งานบุญคูณลาน ประจำปี 2563

อบต.สร้างมิ่ง ร่วมกับ อำเภอเลิงนกทาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร ได้งานบุญคูณลาน ประจำปี 2563 ได้จัดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2563  ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา  ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ... วันที่ 4 ก.พ. 63 (ดูู 148)

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการ อบต.สร้างมิ่ง ... วันที่ 11 ม.ค. 63 (ดูู 134)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อบต.สร้างมิ่งจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ.ห้องประชุมอบต.สร้างมิ่ง โดยมีนายวีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล นายกอบต.สร้างมิ่งเป็นประธาน... วันที่ 24 ธ.ค. 62 (ดูู 120)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 อบต.สร้างมิ่งร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านตำบลสร้างมิ่ง และคณะครู นักเรียน ในสังกัดโรงเรียนบ้านกุดเสถียร ร่วมสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทำกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนบ้านกุดเสถียร... วันที่ 25 ก.ย. 62 (ดูู 70)

โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒... วันที่ 25 ก.ย. 62 (ดูู 47)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2562

งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม“โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2562” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง โดยมี นายนิวัติ เน..... วันที่ 30 ส.ค. 62 (ดูู 48)

โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนักในสถาบันหลักของชาติ อันประกอบไปด้วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาติ จึงได้จัดทำ โครงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้มีการรวมแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ทุกวันทำการวันจันทร์ ณ ที่ทำการองค์การบริหา..... วันที่ 19 ส.ค. 62 (ดูู 107)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จัดฝึกอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านเหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร... วันที่ 14 ส.ค. 62 (ดูู 41)

กิจกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒... วันที่ 9 ส.ค. 62 (ดูู 50)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปี ๒๕๖๒... วันที่ 26 ก.ค. 62 (ดูู 56)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา62

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา62... วันที่ 12 ก.ค. 62 (ดูู 49)

โครงการการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อบต.สร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒  ... วันที่ 28 พ.ค. 62 (ดูู 43)

กิจกรรมทำความสะอาดวัดสว่่างวังไฮ

กิจกรรมทำความสะอาดวัดสว่่างวังไฮ... วันที่ 9 เม.ย. 62 (ดูู 40)