E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์การแพทย์ฉุกเฉิน ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บต 9663 ยโสธร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนชาด หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 6 บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา ยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 6 บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนชาด ตำบลสร้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนชาด ตำบลสร้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 5 บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 5 บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมระบบประปา อบต.สร้างมิ่ง (ประปาบ้านโนนชาด ม.3 ) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่2บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง 4 ม.ยาว 2,000ม.หนา0.05ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า8,000ตร.ม.องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 52 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ( ติดตั้งเหล็กดัด) โรงเรียนบ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านกุดเสถียร ม.6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 64
จ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์สำนักงาน อบต.ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ รายนายเลียงจันทร์ แสงแก้ว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้พิการ รายนายผอง แสงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ ราย นางสาวอรวรรณ แสงขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที สำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมฯ จำนวน 10,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 64
จ้างจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รถยนต์ฉุกเฉินยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บต 9663 ยโสธร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
จ้างจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รถยนต์ฉุกเฉินยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บต 9663 ยโสธร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
จ้างจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รถยนต์ฉุกเฉินยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บต 9663 ยโสธร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
จ้างจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง รถยนต์ฉุกเฉินยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บต 9663 ยโสธร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโคกกอก หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 64