E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าอาภรณ์ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านเหล่าอาภรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลสร้างมิ่ง จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ตามรายละเอียดและรายการที่ อบต.สร้างมิ่งกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างงานซ่อมแซมคันห้วยบ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 (ห้วยผักงาม) ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างขุดลอกหนองโดนบ้านเหล่าอาภรณ์ ม.10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 65
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ( Water Treatment System) ขนาดกลาง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 23 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๒หมู่ที่๕ บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๑หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกอก ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๑หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,450 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด พร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร เจาะสะดือ 10 เมตร บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 42.50 เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 1.5 แรงม้า 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกอก ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดเสถียร ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนชาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหล่าอาภรณ์ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร เจาะสะดือ ๑๐ เมตร บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๔๒.๕๐เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดจุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง ๔๐เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดพร้อมระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 บ้านโนนหาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร เจาะสะดือ 10 เมตร บ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ลึก 42.50 เมตร และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มขนาด 1.5 แรงม้า 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านหนองเชียงโท หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง ขนาดกว้าง4เมตร ยาว220 เมตร หนา 0.15เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า880ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้านเทพเจริญตำบลไทยเจริญหมู่ที่2บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800เมตรหนา0.04เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า7,200ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ 7 บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้านเทพเจริญตำบลไทยเจริญหมู่ที่2บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800เมตรหนา0.04เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า7,200ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ 7 บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ (Over Lay) สายทางบ้านโนนหาด - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านโนนหาด หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคุณภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นลาดยางแบบโอเวอร์เลย์ (Over Lay) สายทางบ้านโนนหาด - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด บ้านโนนหาด หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กว้าง 5 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,075 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 65
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในบ้านหนองเชียงโท หมู่ที่ 4 บ้านหนองเชียงโท ตำบลสร้างมิ่ง ขนาดกว้าง4เมตร ยาว220 เมตร หนา 0.15เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า880ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 19 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าลาด-ต่อเขตบ้านคำเกิ่ง ตำบลโคกสำราญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าลาด ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 16 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคึมยาว-บ้านโคกกอก หมู่ที่ 7 บ้านคึมยาว ตำบลสร้างมิ่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 16 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหินเหล็กไฟ-ต่อเขตบ้านเทพเจริญตำบลไทยเจริญหมู่ที่2บ้านหินเหล็กไฟตำบลสร้างมิ่งกว้าง4เมตรยาว1,800เมตรหนา0.04เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า7,200ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65
จ้างโครงการปรับปรุง-ต่อเติมศาลาประชาคมบ้านโคกกอก หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 65