ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างมิ่ง ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม พ.ศ.2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั้งตำบลสร้างมิ่ง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ซึ่งจะลดการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ นั้น
                    องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง จึงขอความร่วมมือมายังท่าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและจะทำหมันสุนัขและแมว ได้นำสุนัขเข้ารับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เปิดไฟล์
โพสโดย : สร้างมิ่ง   วันที่ : 10 มีนาคม 2565   View : 87
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 474)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 460)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขอเชิญผู้อยู่ในค่ายเสียภาษี ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 722)
ราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 479)
แบบสรุปราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 489)
ร่างประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 002 สายบ้านสวาท - หนองแสง - บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 574)
ร่างประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 002 สายบ้านสวาท - หนองแสง - บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรบ้านคำไผ่   (ดู 451)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :