องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

ประชุมแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕


ออนไลน์ : 409

หัวข้อ :: ประชุมแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีระพงษ์  ทุมมาบุญมีตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง นายสุนา  นามษร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง นายสิทธิรักษ์  จำรูญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ได้เข้าร่วมประชาคม ร่วมกับผู้ใช้นำ้ประปา บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บค่าน้ำประปา การบริหารกิจการของหมู่บ้านโดยแนะนำการบริหารกิจการที่โปร่งใส  สะอาด  และระดมความคิดเห็นจากบ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้างมิ่ง ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของ อบต.สร้างมิ่ง ที่กำลังดำเนินการ โดยนายทักษ์ศิล  พรมจันทร์  ผู้ใหญ่บ้านโนนหาด หมู่ที่ ๕  จะนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ไปปรับใช้กับกิจการประปาของหมู่บ้าน และ อบต.สร้างมิ่ง ก็จะนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้กับกิจการประปาของ อบต.สร้างมิ่ง เช่นกัน
โพสโดย : สร้างมิ่ง   วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565   View : 162
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 683)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 677)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ขอเชิญผู้อยู่ในค่ายเสียภาษี ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2562  (ดู 942)
ราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 767)
แบบสรุปราคากลางงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - บ้านคำไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านแสนสำราญ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 725)
ร่างประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 002 สายบ้านสวาท - หนองแสง - บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  (ดู 786)
ร่างประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 003 สายบ้านคำเตย - บ้านนาคำ - ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ยส.ถ.75 - 002 สายบ้านสวาท - หนองแสง - บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 2 บ้านหินเหล็กไฟ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรบ้านคำไผ่   (ดู 662)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :