องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง

Srangming Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ออนไลน์ : 408

Gallery :: โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ณ ป่าเทพนิมิตธรรมาราม บ้านโนนชาด ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี กิจกรรมตักบาตรร่วมกันที่ วัดป่าเทพนิมิตธรรมาราม  ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาใจ ห่างไกลการทุจริต (โดยวิทยากร พระสวัสดิ์ สุวีโร)  ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง คุณธรรมน้อมนำจิต
สร้างแนวคิดใหม่ในองค์กร (โดยวิทยากร พระครูสังฆวรพิสิฐ)  และกิจกรรมรวมพลังพัฒนาวัด
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565   View : 222