โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๔


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ได้จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๖๔” ณ อาคารเอนกประสงค์ ตลาดบ้านหนองเชียงโท หมู่ที่ ๔ ตำบลสร้างมิ่ง โดยมีอดุลย์ วันดี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากร และมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ผู้ช่วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564   View : 226