จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่งและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ