ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลสร้างมิ่ง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

หัวข้อ :: ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลสร้างมิ่ง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบลสร้างมิ่ง และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
วันที่ : 25 มิถุนายน 63   View : 107