ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง