วิสัยทัศน์

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง
“  ตำบลสร้างมิ่งชุมชนน่าอยู่ เกษตรอินทรีย์ยังยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข  ”
วันที่ : 27 ธันวาคม 61   View : 307