พ.ร.บ./พ.ร.ก.

หัวข้อ :: พ.ร.บ./พ.ร.ก.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.2501
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 
วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 402